Skip to main content

Povero Pesce

Seppia fritta € 7.00 (Take Away € 5.00)
Seppia e piselli € 9.00 (Take Away € 7.00)
Diplomatico al nero € 5.00 (Take Away € 4.00)